Regulamin Szkoły Systematycznej

 1. Rodzic informowany jest o postępach w nauce dziecka przynajmniej 2 razy w roku szkolnym droga mailową lub telefonicznie.
 2. Opłaty za zajęcia należy uiszczać regularnie do 10 dnia bieżącego miesiąca za miesiąc z góry.
 3. Wysokość opłaty za miesiąc nauki zależy od rodzaju kursu oraz od ilości godzin przepracowanych w miesiącu przewidzianych w harmonogramie zajęć (np. w miesiącu może być 3, 4 lub 5 sobót). Opłaty nie ulegają zmianie w trakcie roku szkolnego.
 4. W przypadku rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem, Szkoła zwraca całą kwotę opłaconego kursu w całości, o ile poinformował o tym fakcie na 3 dni przed jego rozpoczęciem.
 5. Kursant przychodzi na zajęcia punktualnie, w razie spóźnienia, prowadzący kurs nie przedłuża zajęć oraz nie czeka na ucznia. Po 15 minutach od rozpoczęcia zajęć uznaje się, że kursant nie odwołał zajęć terminowo, za takie zajęcia będzie naliczana opłata. Rodzic może odwołać zajęcia 12 godz. przed ich rozpoczęciem, wówczas opłata za takie zajęcia nie będzie naliczana. Zajęcia mogą być odwołane na w/w warunkach dwa razy w jednym semestrze.
 6. Wszelkie zmiany godziny oraz terminu zajęć uzgadniane są z osobą prowadząca Szkołę. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności kursanta, szkoła informuje o tym fakcie rodzica.
 7.  Odrabianie zajęć może się odbyć, jeśli szkoła dysponuje wolnymi terminami oraz nauczycielami. Jeśli szkoła odwoła zajęcia oraz nie ma możliwości ich odrobienia, wówczas opłata za odwołane z winy szkoły zajęcia, nie będzie naliczana.
 8.  W przypadku gdy uczestnik zajęć często odwołuje lekcje, Szkoła ma prawo zmienić termin lekcji lub rozwiązać współpracę z uczniem.
 9.  Zajęcia odbywają się w grupach 2-3 lub 4-6 osobowych. W przypadku zmniejszenia się grupy 4-osobowej, szkoła w porozumieniu z uczestnikami zajęć ma prawo do zwiększenia stawki za godzinę lekcyjną lub połączyć z inną grupą tego samego poziomu.
 10.  W przypadku, gdy kursant nie ma możliwości skorzystania z zajęć, w kursie nie może uczestniczyć inna osoba na zasadzie zastępstwa.
 11.  Terminy korepetycji oraz zajęć grupowych ustalane są indywidualnie. 
 12.  Rok szkolny w Szkole Systematycznej trwa od 15 września do 15 czerwca. W przypadku uczestników przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, po zakończonych egzaminach szkoła prowadzi zajęcia z części materiału obowiązującego w pierwszej klasie szkoły średniej.
 13.  Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących zajęcia w trakcie trwania kursu.
 14.  Uczestnik kursu oczekujący na lekcje zobowiązany jest do zachowania ciszy, a podczas zajęć do wyciszenia lub wyłączenia telefonów komórkowych i urządzeń podobnych.
 15.  Uczestnik kursu jest zobowiązany do aktywnego udziału w zajęciach, posiadania w trakcie zajęć wymaganych podręczników lub materiałów, do systematycznego odrabiania  prac domowych oraz stosowania się do zaleceń prowadzących zajęcia.
 16.  Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników w drodze na zajęcia oraz po wyjściu z zajęć.
 17.  Kursant ponosi odpowiedzialność za możliwe szkody oraz ich następstwa  wyrządzone osobom trzecim w trakcie zajęć lub na terenie lokalu gdzie odbywają się zajęcia.   
 18.  Rodzice odpowiadają za szkody materialne wyrządzone przez kursantów.
 19.  Uczestnik kursu jest zobowiązany do przekazania Szkole wypełnionej oraz podpisanej umowy drogą mailową, osobiście w siedzibie Szkoły lub nauczycielowi prowadzącemu kurs najpóźniej przed drugimi zajęciami.
 20. W przypadku wolnych miejsc w grupach, kursant może dołączyć do grupy w trakcie nauki. Kursant dokonuje opłaty tylko za zajęcia przewidziane w harmonogramie.
 21.  Kursant zapisujący się do Szkoły Systematycznej wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych na potrzeby kontaktu z kursantem (numer telefonu, adres, adres e-mail).
 22.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.